Panda Antivirus Pro 2016 16.0.2

Panda Antivirus Pro 2016 16.0.2

Panda Security – 1MB – Demo – Windows
ra khỏi 4 phiếu
The new Panda Antivirus Pro 2010 is the easiest-to-use and most intuitive protection for your computer. Just install it and forget about viruses, spyware, rootkits, hackers, online fraud and identity theft. Chat, share photos and videos, bank and buy online, read your favorite blogs or simply surf the Web, with complete peace of mind. And thanks to the new Collective Intelligence technology, the solution is now much faster than previous versions.

Tổng quan

Panda Antivirus Pro là một Demo phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Panda Security.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Panda Antivirus Pro là 2016 16.0.2, phát hành vào ngày 13/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/07/2008.

Panda Antivirus Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Người sử dụng của Panda Antivirus Pro đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Panda Antivirus Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Panda Antivirus Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Panda Security
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản